TẦM NHÌN

Chúng tôi mong muốn trở thành nhà cung cấp gỗ nguyên liệu uy tín & chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH

Chúng tôi cung cấp nguồn  gỗ cứng và gỗ mềm hợp pháp có chất lượng ổn định, hiệu quả cho khách hàng và gia tăng giá trị cho xã hội.

Kết hợp tính bền vững và sự sáng tạo, chúng tôi hướng đến sự hoàn hảo trong mọi hoạt động để mang lại những giá trị toàn diện và bền vững cho khách hàng, cho nhân viên và cho các đối tác, cho các cổ đông và cho cộng đồng.